Flyer-Bestellen geef u vrij toegang tot de website http://www.flyer-bestellen.nl. Door gebruik te maken van deze pagina's, de links en diensten onderwerpt u zich aan de hierna volgende regels. Voor elke claim die u meent te hebben kunt u contact opnemen via ons contactformulier.

  • Alle informatie, links, diensten of produkten die u aantreft op deze website zijn puur ter informatie bedoeld en de inhoud ervan wordt gegeven zoals hij is. De aangeboden informatie kan dus fouten bevatten en onderhevig zijn aan tijdelijke of definitieve onderbreking. Flyer-Bestellen kan dan ook niet zélf verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten, defecten, gederfde inkomsten of andere directe, indirecte, incidentele of speciale beschadigende gevolgen of voor welke schade dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van, of functioneren van deze website. Flyer-Bestellen is evenmin verantwoordelijk voor de gehele of gedeeltelijke inhoud van al deze sites of van het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt. Flyer-Bestellen kan evenmin ter verantwoording worden geroepen voor de inhoud van reclameboodschappen, banners, advertenties of andere commerciële aanbiedingen. Ook niet voor mogelijke nare gevolgen voor de computerhardware of -software van de bezoekers van deze website en evenmin voor eventuele gehele of gedeeltelijke onderbreking van informatie, diensten, producten en programma's, zowel die van Flyer-Bestellen als die van derden.

  • Als u niet tevreden bent over het functioneren van de website van Flyer-Bestellen of een gedeelte ervan is het uw exclusief recht geen gebruik meer te maken van deze website.

  • De site "http://www.flyer-bestellen.nl" biedt sites en informatie aan die afkomstig zijn uit de hele wereld. Sommige van deze sites kunnen bezwaarlijke informatie, schadelijke informatie, volwassenen geörienteerde informatie of zelfs computer virussen bevatten. Het is de volle verantwoordelijkheid van de gebruiker, die bepaalt of dergelijke informatie geschikt is voor eigen gebruik of die van minderjarigen. Het is derhalve ook de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het bezoek van een dergelijke site schadelijk kan zijn, in welke vorm dan ook. Flyer-Bestellen kan dus niet verantwoordelijk worden gesteld voor opgelopen schade die een gebruiker mogelijk ondervindt als gevolg van het bezoeken van een gelinkte site. De gebruiker gaat door op eigen risico. Flyer-Bestellen selecteer sites en informatie voor de bezoekers van deze site, maar het is de bezoeker die bepaalt wat te doen met deze sites of informatie. Flyer-Bestellen kan dus op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor het verkeerd gebruik van enige informatie.

  • Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. Flyer-Bestellen aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier. Flyer-Bestellen vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van Flyer-Bestellen en Flyer-Bestellen geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van Flyer-Bestellen. Tevens is Flyer-Bestellen niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Flyer-Bestellen die de informatie toegankelijk maakt.

  • Evenmin kan Flyer-Bestellen ter verantwoording worden geroepen voor downloadbare bestanden en/of informatie, in welke vorm dan ook. Alle bestanden die te downloaden zijn via deze website, zijn gelinkt van de originele websites (de makers van de beschreven software). Al de gelinkte geluids- en/of beeldbestanden (bijv. in MP3 formaat) worden abslotuut niet door Flyer-Bestellen over het internet verspreid. Deze website is enkel een doorgeefluik, heeft slechts een verwijzende functie naar andere links, maar treedt op geen enkel moment in de plaats ervan.

  • Tekst en/of afbeeldingen op deze website mogen op geen enkele wijze zonder schriftelijke toestemming van Flyer-Bestellen worden gekopieerd. Niet door middel van overschrijven, schermafdrukken, downloaden of op welke andere wijze dan ook. Indien u toch tekst en/of afbeeldingen of gedeeltes ervan zonder schriftelijke toestemming overneemt hebben wij het recht om dit op alle mogelijke juridische middelen te bestrijden.

  • Wie de opbouw van deze website gedeeltelijk of helemaal copiëert, online of offline gebruikt in een intranet, offline reproduceert of verspreidt voor andere publicaties en/of om er persoonlijk financiëel voordeel mee te doen schendt de auteurswetgeving en stelt zich dus bloot aan gerechtelijke maatregelen.

  • Strikt genomen is de naam van sommige websites copyright van de eigenaar(s) en audio/videoproviders. Wanneer iemand van hen er niet mee instemt dat een link wordt gelegd naar zijn/haar website, logo of audio/videosignaal, dan zal Flyer-Bestellen deze koppeling verwijderen na het ontvangen van een officiëel bericht, bijvoorbeeld in de vorm van een e-mail, waarin die verwijdering wordt geëist. De betrokkene gelieve zijn/haar volledige naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres en, zo mogelijk, verwijzingen te vermelden waaruit moet blijken dat de auteursrechten inderdaad wettelijk worden geschonden.

  • Indien u onverhoops beeldmateriaal op deze website tegenkomt waar nog auteursrechten op van toepassing zijn dan zullen wij deze beelden z.s.m. na uw bericht verwijderen. De betrokkene gelieve zijn/haar volledige naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres en, zo mogelijk, verwijzingen te vermelden waaruit moet blijken dat de auteursrechten inderdaad wettelijk worden geschonden.